دوشنبه, 21 ارديبهشت 1394 ساعت 00:00

ﭼﺮا ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ داﺷﺒﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ؟ مطلب ویژه

نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

ﭼﺮا ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ داﺷﺒﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ؟

 

ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ، ﻣﺸﻐﻠﻪ زﯾﺎد ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺖ؛ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺪﯾﺮان، زﻣﺎن زﯾﺎدی از روز را ﺧﺎرج از ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺷﺎن ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﻮح و ﺑﺨﺶھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اطﻼﻋﺎت ﭘﺎﻻﯾﺶ ﺷﺪه از ﻋﻤﻠﮑﺮد زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪھﺎ ﮐﻪ ﻣﺮور آﻧﮫﺎ وﻗﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﮕﯿﺮد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﺎﻣﻞ، ﺟﺎﻣﻊ و ﺑﮫﻨﮕﺎم ﺷﺪه از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺨﺶھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻣﺎن، ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪای را ﻧﺸﺎن دھﺪ، ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ. ﺗﻨﻮع و ﻛﺜﺮت اطﻼﻋﺎت ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺑﺰرگ از اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد اطﻼع دﻗﯿﻘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎی زﻣﺎﻧﯽ و ﻓﯿﺰﯾﻜﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪهاﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﺎدﻗﯿﻖ و ﻛﻠﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺪﯾﺮان ﻗﺮارﮔﯿﺮد. ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﮫﺮهﮔﯿﺮی از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ داﺷﺒﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺑﻪ ﺟﺎی اﺗﻼف وﻗﺖ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺤﺘﻮای ﮔﺰارشھﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺑﻌﻀﺎ
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ درک و اﺳﺘﺨﺮاج اطﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ، زﻣﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیھﺎی ﺻﺤﯿﺢ و روﺷﻦﺗﺮ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدھﻨﺪ و از ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ ھﻤﺎن واﮐﻨﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺖ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺪﯾﺮان ﻗﺎدرﻧﺪ دﻻﯾﻞ رﯾﺸﻪای رﺧﺪادھﺎ را ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ و از اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیھﺎ و راھﮑﺎرھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺨﺶ زﻳﺎدي از ﻣﺪﻳﺮان از داﺷﺒﻮرد ﺑﺮاي ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻣﻘﯿﺎسھﺎي ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﻪ در ﮐﺎراﻳﻲ ﺳﯿﺴﺘﻢﺷﺎن ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ؛ﻣﻘﯿﺎسھﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در ﺷﺮﮐﺖ، درﺟﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮي و ﻣﯿﺰان ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪان. اﻳﻦ ﻣﻘﯿﺎسھﺎ ﻗﻄﻌﺎ در ﻣﻌﯿﺎرھﺎي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻣﺎﻟﻲ ﭼﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ھﺰﻳﻨﻪ واﻗﻌﻲ، ﻣﯿﺰان ﮐﺎراﻳﻲ ﻓﺮوش و ﺳﻮددھﻲ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ. ﺑﺮای اطﻤﯿﻨﺎن از ھﻤﺴﻮﯾﯽ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت روزﻣﺮه ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋیھﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﻮح ﺳﺎزﻣﺎن، ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺴﺎﯾﻞ را از ارﺗﻔﺎعھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و دﻗﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﻨﺪ. ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ داﺷﺒﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ اطﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻘﯿﺐ را ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ اﺑﺘﺪا ﺷﺎﺧﺺھﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﻼن ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮﭘﺲ از ﻣﺸﺎھﺪه وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب در ھﺮﯾﮏ از ﺷﺎﺧﺺھﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﻋﻠﺖ ﺑﭙﺮدازد. ھﺮ ﺷﺎﺧﺺ، ﺧﻮد داراي ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﻄﺢ زﻳﺮﺷﺎﺧﺺ (ﻳﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ) اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ اﺻﻠﻲ از روي آﻧﮫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ زﻳﺮﺷﺎﺧﺺھﺎي ﻳﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻲﺗﻮان ﻓﮫﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدن ﻳﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺪامﻳﮏ از زﻳﺮﺷﺎﺧﺺھﺎﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﻳﻦ اﻣﮑﺎن داده ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﺳﻄﺢ ﺟﺰﻳﻲﺗﺮ در ﺎزﻣﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﺪ.اﻣﺮوزه ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﺪﯾﺮان زﯾﺮک ﺑﺮای ﻣﺸﺎھﺪه وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺎﺧﺺھﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد و دﯾﮕﺮ ارﻗﺎم ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺮﮐﺖﺷﺎن از داﺷﺒﻮردھﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

خواندن 4036 دفعه آخرین ویرایش در جمعه, 25 تیر 1395 ساعت 11:35

رسانه

محتوای بیشتر در این بخش: تعریف داشبورد مدیریت »
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

درباره ما

همگام با تمرکز بر ارائه راه حل های کلان سازمانی که پیاده سازی آنها اکثرا مستلزم شخصی سازی / بومی سازی می باشد، مجموعه نرم افزاری الماس اسپادانا با در نظر گیری نیازمندی های عنوان گردیده توسط مخاطبین مختلف، اقدام به تولید طیفی از محصولاتی نموده است که در کمترین زمان ممکن و بدون اعمال تغییراتی عمده، آماده بهره برداری هستند.

تماس با ما

آدرس : تهران
تلفن : 09120690976
ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
سایت : www.almasgrp.com
بالا