دوشنبه, 21 ارديبهشت 1394 ساعت 00:00

تعریف داشبورد مدیریت

نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

ﺗﻌﺮﯾﻒ داﺷﺒﻮرد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

در اﻗﺘﺼﺎد ﭼﺎﻟﺸﯽ و ﺗﺠﺎرت ﭘﺮﺗﻼطﻢ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ در ﺗﻼﺷﻨﺪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اھﺪاف ﺧﻮد در ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺻﺤﯿﺢ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﭘﺮﺛﻤﺮ و ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﺸﺘﺮیﻣﺪاری، ﮔﻮی ﺳﺒﻘﺖ را از دﯾﮕﺮان ﺑﺮﺑﺎﯾﻨﺪ و ﻧﮑﺘﻪ ﻣﮫﻢ و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اطﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ و ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ. ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ھﺪﻓﯽ، ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ داﺷﺒﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ (Dashboard Management System) روی آوردهاﻧﺪ. ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ داﺷﺒﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اطﻼﻋﺎت ﺑﺎ اراﯾﻪ اﺑﺰار دﯾﺪاری دادهھﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻧﺒﻮھﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻞھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ را در زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺮﺑﻮط اراﯾﻪ ﻣﯽدھﺪ. ﮐﺎرﺑﺮد اﺻﻠﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ داﺷﺒﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺮﻓﺎ ﮔﺰارشدھﯽ و ﮔﺰارشﮔﯿﺮی ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ وظﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ آن اراﯾﻪ اطﻼﻋﺎت ﺑﮫﻨﮕﺎم ﺷﺪه ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻪ اﻓﺮاد ذیﺻﻼح ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ، ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی دﻗﯿﻖ و واﮐﻨﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺖ.
اﻣﺮوزه ﻓﻨﺎوری داﺷﺒﻮرد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽھﺎی ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮرداﺷﺒﻮردھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ھﺪف ﻧﮫﺎﯾﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﮫﺎ اراﯾﻪ ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﮫﻨﮕﺎم اطﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای آﮔﺎھﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢھﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ. داﺷﺒﻮرد ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدھﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ، ﻧﻈﺎرت و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺎﺧﺺھﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﻋﻤﻠﮑﺮد (KPI) در اﯾﺠﺎد ﺗﺮاز ﺑﯿﻦ اھﺪاف و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ، ﻧﻤﺎﯾﺎنﺳﺎزی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن و اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ اھﺪاف و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزی درﺳﺖ و ﮐﺎرآﻣﺪ اﻗﺪام ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده داﺷﺒﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮏ واﺳﻂ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻏﻨﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﻮدارھﺎ، ﮔﺰارشھﺎ، ﺷﺎﺧﺺھﺎی دﯾﺪاری و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﺧﻄﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار ﭘﻮﯾﺎ و اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ آن روﺷﯽ ﺳﺎده ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ دادهھﺎی ﺑﻪروز ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ از ﮐﺴﺐ اھﺪاف و ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪن از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﻟﻘﻮه و واﻗﻌﯽ را ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ.ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮔﺎرﺗﻨﺮ، ﺗﺎ ﺳﺎل 2012 ﺑﯿﺶ از 40 درﺻﺪ از ﺑﻮدﺟﻪ ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ داﺷﺒﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﺎ ھﻮﺷﻤﻨﺪی ﺗﺠﺎری ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

خواندن 4138 دفعه آخرین ویرایش در سه شنبه, 26 مرداد 1395 ساعت 07:19

رسانه

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

درباره ما

همگام با تمرکز بر ارائه راه حل های کلان سازمانی که پیاده سازی آنها اکثرا مستلزم شخصی سازی / بومی سازی می باشد، مجموعه نرم افزاری الماس اسپادانا با در نظر گیری نیازمندی های عنوان گردیده توسط مخاطبین مختلف، اقدام به تولید طیفی از محصولاتی نموده است که در کمترین زمان ممکن و بدون اعمال تغییراتی عمده، آماده بهره برداری هستند.

تماس با ما

آدرس : تهران
تلفن : 09120690976
ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
سایت : www.almasgrp.com
بالا